Oprava zborového domu

pdf verzia


Keď sa ľudia pozrú na náš zborový dom z Royovej ulice, určite si všimnú pekný vzhľad jeho prerobenej bytovej časti. Sme veľmi radi, že aspoň niektoré zborové objekty sa nám už doteraz podarilo takýmto spôsobom zhodnotiť a zároveň zvýšiť tým aj ich využiteľnosť.

K oprave bytovej časti zborového sme pristúpili v roku 2008, ako ku prvej fáze rekonštrukcie celého zborového domu, ktorá bola odsúhlasená zborovým presbyterstvom aj konventom, a to najmä kvôli havarijnému stavu týchto priestorov. Bytová časť mala prioritu pretože:

1. v tejto časti voda zatekajúca cez strechu ničila steny aj vnútro budov,

2. sa tu nachádzajú nové inštalačné zariadenia aj pre druhú časť zborového domu,

My evanjelici, ktorí sa zúčastňujeme na živote nášho zboru pravidelne a aktívne, vieme, že zborový dom má aj druhú časť. A vidíme, že pohľad na túto druhú časť nie je až taký radostný.

Azda ešte horšie je to pri pohľade do vnútorných priestorov tejto časti zborového domu. Všetci si vieme určite predstaviť krajšie a funkčnejšie sociálne zariadenia a kuchynku, ako aj nepopraskané omietky a moderné energeticky efektívne okná.

Toto sú iba rámcové dôvody, ktoré nás vedú k zámeru začať aj s druhou fázou rekonštrukcie zborového domu, a to v čo najkratšom čase.

V tejto druhej (nebytovej) časti je potrebné vymeniť okná, podlahy, vodoinštalačné a elektroinštalačné zariadenia, zrekonštruovať sociálne zariadenia a aj kuchyňu. Vidíme, že fasáda je premoknutá a na mnohých miestach popraskaná až rozpadnutá. Je potrebné zatepliť budovu a vymeniť radiátory, čím sa výrazne znížia prevádzkové náklady na budovu za súčasného zvýšenia komfortu jej užívania. Ďalším zásadným problémom je zatekanie stropu popri atike, ktorý je previazaný aj so stropom už opravenej bytovej časti – riešenie tohto problému je neodkladné, rovnako ako aj už spomenutá výmena okien, ktoré sú v dezolátnom stave a sú príčinou veľkých tepelných únikov.

Zborový dom sa v súčasnosti využíva aj na tieto aktivity nášho zboru:

a) v chladnejšom období sme tu začali robiť večierne, čoho dôsledkom je zvýšenie počtu ľudí, ktorí sa ich pravidelne zúčastňujú,

b) skúšky zborového spevokolu,

c) spoločné posedenia po koncertoch a pri návštevách spevokolov z iných zborov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia,

d) vyučovanie konfirmadov,

e) pravidelné piatkové stretnutia mladšieho dorastu,

f) pravidelné sobotňajšie stretnutia mládeže,

g) raz mesačne sa tu koná stretnutie mládeží a dorastov z celého okolia,

h) iné zborové stretnutia a podujatia.

Rekonštrukcia celého zborového domu bola odsúhlasená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá zohľadnila všetky požiadavky na budúce účelové využitie celého objektu, ako aj ekonomickú efektívnosť budúcej prevádzky.

V projekte sa v rámci rekonštrukcie nebytovej časti, ktorá zahŕňa aj čiastočnú zmenu tvaru celej budovy, počíta najmä s nasledujúcimi prácami:

a) vybudovanie železo - betónového stropu

b) zníženie stropu celej nebytovej časti, samozrejme s ohľadom na dostatočnú vzdušnosť priestoru aj pri využití jeho maximálnej kapacity,

c) výmena okien, podláh a elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov,

d) celková obnova kuchynky a sociálnych zariadení,

e) vybudovanie bočného vchodu a prístavby s novými, bezbariérovými, sociálnymi zariadeniami a schodiskom do podkrovia (v priestoroch, kde sa dnes nachádza garáž),

f) zateplenie celého objektu a vyhotovenie novej fasády,

g) hrubé vybudovanie klubových priestorov pre deti a mládež v podkroví (Ich definitívne dokončenie sa uvažuje až v tretej fáze rekonštrukcie),

h)zúženie vstupného priestoru, za súčasného zachovania šírky vstupných dverí, čoho dôsledkom bude zväčšenie pánskych sociálnych zariadení,

Do tejto druhej fázy rekonštrukcie zborového domu sme sa rozhodli ísť aj pre neustále sa zvyšujúce ceny stavebného materiálu, pre nevyhovujúci súčasný stav objektu, ekonomickú náročnosť jeho prevádzky, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti máme iba časť finančných prostriedkov potrebných na túto rekonštrukciu. Celkové predpokladané náklady na druhú fázu rekonštrukcie sú asi vo výške 150.000,- EUR, pričom momentálne máme k dispozícií približne 76.000,- EUR, ktoré by sme mohli použiť na spustenie tejto rekonštrukcie.

Sme si vedomí skutočnosti, že takáto investícia nie je reálna bez milodarov a zbierok. Taktiež si uvedomujeme, že v súčasnej ekonomickej situácii je aj téma zbierok veľmi citlivá pre každého človeka a každú rodinu. Napriek tomu chceme aj touto cestou vyzvať všetkých ochotných darcov k finančnej podpore tohto zámeru.

Sme presvedčení, že zveľaďovanie hmotného majetku zboru musí ísť ruka v ruke s duchovnou prácou na všetkých úrovniach. Pre túto prácu sú priestory nevyhnutné, a na druhej strane, nemá zmyslel budovať priestory, ktoré by mali v budúcnosti zívať prázdnotou.

Chceme Vás požiadať, aby ste na túto prerábku mysleli modlitebne a tiež aj vtedy, keď budete dávať milodar na Cirkev, alebo budete dávať peniaze pri ofere.