V roku 2013 sme zažili mnoho. Sme vďační Pánu Bohu za všetky udalosti. V tejto časti sú uverejnené niektoré udalosti.

Tu je napríklad krásna dochádzka detí na staršiu besiedku:

dochadzka909

Takéto počasie bolo na Štedrý deň v Púchove:

vianoce070919

Po stopách Jána Amosa Komenského – Kralická Biblia.

kralice55

Dňa 29.11.2013 uskutočnil z Ev. a. v. cirkevného zboru v Púchove zájazd po stopách Jána Amosa Komenského, ktorý sa na svojej ceste zastavil v apríli v roku 1650 na krátku dobu aj v našom meste v Púchove. Autobus sa naplnil mladými tešiacimi sa konfirmandmi. Naša cesta viedla do Kralíc nad Oslavou na Morave a odtiaľ do Uherského Brodu. Cestou nás sprevádzalo pekné slnečné počasie a my sme boli plní očakávania.

„Jsme zde jen chvilku, ale písmem žijí naše myšlenky navěky“ – Jan Neruda.

V tomto roku si pripomíname 400. výročie posledného vydania Kralickej Biblie.

Pri tejto príležitosti je originál Biblie kralickej z roku 1613 mimoriadne vystavený verejnosti. Výročie Biblie kralickej je vedľa 1150.výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu jedným z najdôležitejších cirkevných a spoločenských sviatkov tohto roku.

Biblia kralická– dostala názov podľa miesta vytlačenia v Kraliciach nad Oslavou. Bol to prvý český preklad Biblie z pôvodných jazykov (hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny).

Kralickú Bibliu preložili do češtiny teológovia Jednoty bratskej. Preklad vychádzal postupne v rokoch 1579 – 1594. Text bol doplnený rozsiahlym komentárom a bol rozdelený do šiestich zväzkov. Prvé vydanie je preto známe pod názvom „Šesťdielka“.

V roku 1596 vyšlo druhé vydanie, tentokrát v jednom zväzku a bez komentárov. V roku 1613 bola vydaná znovu jednozväzková Biblia s upraveným textom a vo väčšom formáte. Toto vydanie je označované ako „posledné kralické vydanie“. Stalo sa vzorom pre všetky neskoršie vydania.

Vydaním Biblie kralickej sme sa stali piatym národom na svete, ktorý mal možnosť čítať „Knihu kníh“

preloženú z pôvodných jazykov. Svedčí o výnimočných jazykových a teologických znalostiach týmu prekladateľov, ale tiež o vynikajúcej úrovni a umení rytcov a tlačiarov. Biblia kralická sa tak na dlhé roky stala jazykovým a pravopisným vzorom pre češtinu.

Aj keď v súčasnosti môžeme čítať Bibliu v moderných prekladoch, zostáva Biblia kralická nielen národným klenotom, ale aj stále živou knihou s aktuálnym posolstvom dnešnému človeku.

Všelikéť Písmo od Boha jest

vdechnuté, a užitečné k učení,

k trestání, k napravování, k správě,

kteráž náleží k spravedlnosti.

Aby byl dokonalý člověk Boží,

kevšelikému skutku dobrému hotový.

2. Timoteovi 3,16-17

Po návšteve „Moravského zemského múzea“, kde sme obdivovali expozíciu historickej tlačiarne a názorne sme si ukázali, ako sa kedysi tlačila Biblia kralická, videli sme bežný život kralických tlačiarov, množstvo artefaktov, drobných literí a drobného náradia a predmetov bežnej potreby,

sme sa presunuli na návršie

„Tvrz“- Návršie so zbytkami bývalého panského sídla zastavané roľníckymi usadlosťami – nieslo názov „Na tvrzi“. Archeologický výskum potvrdil, že v 2. polovici 14. storočia tu stála gotická tvrz, ktorá bola v 40. rokoch 16. storočia prestavaná na renesančný zámok. Našli sa tu v archeologických vykopávkach dlaždice a typografický materiál tlačiarne bratskej, ktorá bola do Kralíc premiestnená z Ivančíc. Bola tu umiestnená aj rozsiahla odborná knižnica bratská a pôsobila tu aj bratská škola a knihárska dielňa.

Ku koncu leta 1626 sa zastavil na kralickom zámku pri svojej ceste na južnú Moravu Ján Amos Komenský, aby navštívil Jána Láneckého, přerovského seniora Jednoty bratskej, ktorý sa tu skrýval.

Navštívili sme kostol sv. Martina, ktorý je najstaršou stavbou v Kraliciach.

Pôvodne predrománsky kostolík z konca 11. storočia, k nemu bola o 200 rokov neskôr dostavaná loď s vežou. Je postavený z lámaného kameňa. Okolo roku 1300 bol vyzdobený nástennými maľbami, ktoré tvoria prechod medzi byzantsko-románskými freskami a gotickou maľbou. V roku 1856 bol kostolík poškodený bleskom,strecha bola pokrytá len stanovou plachtou. V nasledujúcom roku bol však opravený. Z pôvodnej maľby sa zachovali len časti pašijového výjavu na východnej stene, korunovanie Panny Márie a obraz sv. Martina deliaceho sa o plášť so žobrákom.Staré náhrobné kamene sa umiestnili na bočné steny kostola, nad ktorými sú bratské nápisy.

Z poznatkov sa usudzuje, že kralický kostol je pamiatkou neskoršieho románskeho obdobia - približne z roku 1210. Kostol sv. Martina stojí na malom námestíčku, na ktorom sa nachádza pamätník v podobe otvorenej Biblie, postavený tvorcom, prekladateľom a tlačiarom kralickej Biblie. Bol postavený k 300 ročnému výročiu smrti Karla Staršího zo Žerotína v roku 1936.

Naša cesta pokračovala do Uherského Brodu, kde sme navštívili Múzeum Jána Amosa Komenského.

Múzeum Jána Amosa Komenského – latinsky – Johannes Amos Comenius , sídli v časti zachovaného mestského opevnenia zo 14.-16.storočia s barokovým salónom, pochádzajúci z rokov 1690-1693.

Pred múzeom nás vítala socha J.A.Komenského v nadživotnej veľkosti. Súčasťou múzea je obsiahla knižnica s významnou regionálnou literatúrou. Sú tu sústredené dokumenty o živote a diele J.A.Komenského. Miesto jeho narodenia nie je známe, ako pravdepodobné miesto narodenia sa uvádza Uherský Brod. Ako nekatolík bol nútený od roku 1628 pôsobiť v exile (vo vyhnanstve). Putoval po rôznych krajinách. Vo vestibule je umiestnená mapa, na ktorej sú zachytené miesta, kde J.A.Komenský žil, alebo sa určitú dobu zdržiaval. Našli sme na mapke aj naše mesto Púchov, na čo sme všetci veľmi hrdí. Expozície, ktoré sme videli, boli kombinované písomnou, obrazovou a trojrozmernou výpoveďou k danej dobe,jednotlivým osobnostiam, ich významu a prínosu k osudu Jána Amosa Komenského. Ján Amos Komenský bol posledným biskupom Jednoty bratskej a jeden z najväčších českých mysliteľov, filozofov a spisovateľov. Je pokladaný za zakladateľa modernej pedagogiky a zaslúžil si pomenovanie – „ Učiteľ národov“.

Koniec svojho života -14 rokov strávil v holandskom Amsterdame.

Zomrel po dlhodobých zdravotných problémoch v spoločnosti svojej ženy Jany, syna Daniela, priateľa a lekára Mikuláša Tulpa 15.septembra 1670. Bol pochovaný v kostolíku v Naardene.

Svoboda tvrdím, je nejskvělejší statek

stvořený spolu s člověkem

a od něho neodlučitelný.

Naša cesta sa naplnila k spokojnosti nás všetkých. Mnohé sme pochopili a mnohé nás obohatilo.

V novembri bolo stretnutie žien v našom zbore. Táto fotka je z tohoto stretnutia:

stretnutiezien0913

Spomienka na 17. november 1989

Budovanie rozvinutého socializmu bolo čím ďalej tým viac problematické a komunizmus bol v nedohľadne. Socialistické štáty nestačili dobiehať vedecko-technický pokrok vo svete. Študenti a vedci nemali dostupnú technickú literatúru na úrovni doby. Vládla všeobecná nespokojnosť. Hranice boli uzavreté a prísne strážené. Na informácie a médiá bola cenzúra.

Pokiaľ sa týka vedecko-technického pokroku , tak ZSSR bol náš vzor. Nebola sloboda prejavu, náboženská sloboda bola iba teoreticky (kvôli zahraničiu ). Priamo v ústave bola daná vedúca úloha komunistickej strany. Pre udržanie moci bola KS k dispozícii armáda, polícia, Štb a milície (ozbrojené zložky priamo vo fabrikách ). Všetky dôležité veci museli schváliť najskôr stranícke orgány.

Ako prví sa začali ozývať robotníci v medzinárodnom prístave v Gdaňsku v Poľsku. Keďže nespokojnosť s komunistickým násilným režimom bola v celom Poľsku, štrajky sa postupne rozšírili do mnohých miest. Štrajkovali už všetky fabriky, takže vojenský zásah proti vlastnému ľudu by bol problematický a odsúdeniahodný. Všetky triedy obyvateľstva (robotníci, roľníci, študenti, učitelia, vedci ) sa spojili a pomocou generálneho štrajku donútili vládu k odstúpeniu. Potom boli slobodné a demokratické voľby.

V ČSSR sme mali zlé skúsenosti s politickými reformami z roku 1968, kedy našu republiku násilne obsadili vojská Varšavskej zmluvy, lebo Alexander Dubček chcel realizovať „Socializmus s ľudskou tvárou“. Po vzore Poliakov v ČSSR odvahu nabrali najskôr študenti a ku nim sa pridali aj herci. Postupne sa pridali aj robotníci vo fabrikách. Prvý tajomník ÚV KSČS , prezident, aj vláda boli šokovaní a báli sa vydať rozkaz armáde, polícii aj milíciám, na zásah proti vlastnému ľudu. Na Slovensku bola založená Verejnosť proti násiliu , na čele ktorej bol herec Milan Kňažko. Pobočky VPN boli založené aj vo fabrikách, na školách a iných inštitúciách. V Čechách to bolo Občianske fórum, na čele ktorého stál herec Václav Havel. Priznám sa, že my – funkcionári VPN sme sa trochu báli, pretože ak by sa zopakoval rok 1968, tak by nás postrieľali alebo dali doživotné tresty za veľzradu. Treba pripomenúť, že ešte pred nežnou revolúciou bol v Bratislave tzv. sviečkový pochod, ktorý bol násilne tvrdo potlačený ozbrojenými zložkami.

Generálny štrajk bol 17.11.1989. Tento deň je uznaný ako Sviatok boja za slobodu a demokraciu. Boh opäť zasiahol do dejín a pomohol nám.

Medzi hlavnými požiadavkami štrajkujúcich bolo:

Zrušiť vedúcu úlohu komunistickej strany na všetkých úrovniach

Zrušiť ľudové milície

Zrušiť cenzúru

Sloboda prejavu a zhromažďovania

Sloboda náboženského vierovyznania

Slobodné demokratické voľby

Umožniť činnosť viacerých politických strán

Rehabilitácia nevinne odsúdených politických väzňov

Pokladať za trestné každé konanie, ktoré diskriminuje občana za to, že sa hlási k cirkvi

Umožniť slobodnú výučbu náboženstva na základných, stredných a odborných školách

Neprekážať cirkvi pri náboženskej výchove mládeže (detské služby Božie, konfirmácia, práca s mládežou pred a po konfirmácii)

Umožniť konanie služieb Božích i mimo chrámu, v súkromných domoch a iných miestnostiach (kde niet chrámu)

Povoliť vysielanie služieb Božích v rozhlase a v televízii

Povoliť stavbu nových kostolov, modlitební a potrebných cirkevných zariadení

Cirkvám povoliť vydávanie časopisov a literatúry

Vrátiť zhabaný majetok cirkvám a občanom

Upraviť demokratickým spôsobom pomer cirkvi a štátu

Pretože mladí ľudia nevedia ako to bolo za totalitného režimu, uvediem jeden príklad zo školy. Na hodine biológie súdružka učiteľka vysvetľovala vznik sveta a živého tvorstva. Na žiakovi Jožkovi si všimla, že s tým nesúhlasí. Spýtala sa ho, ako vznikol svet. Jožko odpovedal, že svet stvoril Boh. Súdružka učiteľka sa rozčúlila a za trest dala Jožkovi napísať 10-krát text : BOH NEEXISTUJE!

Jožko odovzdal lístok, na ktorom bolo 1-krát napísané: Boh existuje. Súdružka učiteľka sa veľmi rozčúlila a povedala Jožkovi, že musí 100-krát napísať text: BOH NEEXISTUJE!

Jožko odovzdal lístok, na ktorom bolo 99-krát napísané BOH NEEXISTUJE a jeden krát: Boh predsa existuje! Na to sa súdružka učiteľka veľmi rozčúlila a Jožkovi povedala, že po hodine pôjde k súdruhovi riaditeľovi a dostane dvojku z chovania lebo je tvrdohlavý a neuposlúchol rozkaz. Jožko sa veľmi rozplakal a povedal: Súdružka učiteľka, prosím, nehnevajte sa, ale môj otecko pred nedávnom dostal infarkt a keď ho odnášali, počul som ako lekár mamičke povedal, že oteckovi pomôže len Boh, aby sme sa modlili. Potom sme sa spolu s mamou modlili a otecko sa uzdravil. Keď prišiel domov povedal, že Boh dal lekárom múdrosť a viedol ich ruky tak, že ho uzdravili. Súdružka učiteľka Jožkovi povedala: Tak si sadni! Pre ostatných to neplatí !

V stredu 9.októbra 2013 v Pravde na str. 7 bola zverejnená vynikajúca správa „Nobelovku získala božská častica“. Časticu objavili špičkoví odborníci z celého sveta (aj zo Slovenska ) v CERN-e pomocou urýchľovača častíc . Pretože to bol kolektív vedcov, udelenie Nobelovej ceny za fyziku dali vedcom, profesorom Petrovi Higgsovi (84) a Francoisovi Englertovi (80). Kolektív zo Slovenska viedol vedec Stanislav Tokár. Pracovali na vývoji kalorimetra (zariadenie detektorov na meranie energie častíc ). Dokazuje tiež časopis GEO november 2013 . Pán profesor Dr. Harold Lesch , nemecký astrofyzik a docent filozofie, člen tímu vedcov, potvrdil, že prírodné zákony tu boli dané od samého počiatku stvorenia. Teda BOH skutočne existuje!

Ak mám s odstupom času úprimne zhodnotiť situáciu, aká je v tejto dobe, tak by som ohodnotil, že naše požiadavky boli splnené na 80 %. Nebolo to dotiahnuté do konca . Aj keď máme demokraticky zvolených poslancov a parlament, poslanci poznajú občanov len pred voľbami . Po voľbách ich voliči nezaujímajú, väčšina nich nemá inteligentné vystupovanie a háji iba svoje záujmy. Ak sú bývalí komunisti, tak sa držia hesla : čím horšie – tým lepšie, aby občania chválili socializmus. Takéto konanie poslancov občanov odrádza a preto radšej nejdú voliť, čo je veľká chyba, lebo potom žiadna zmena nemôže nastať. Čo sa týka podnikateľskej sféry – mnohí podnikatelia sú bývalí funkcionári KS alebo Štb, prišli ľahko k majetku a snažia sa rýchlo zbohatnúť. Pokiaľ sa týka požiadaviek cirkví, myslím, že väčšina požiadaviek bola splnená. Horšie sú na tom študenti a vplyvom špatnej politiky vzniká nezamestnanosť (preferované sú zahraničné firmy, ktoré dostanú daňové prázdniny a keď už majú začať platiť dane, tak zo Slovenska odídu . Slovenskí podnikatelia daňové prázdniny nedostanú ). Všeobecne chýba ľudskosť a pokora.

V Púchove dňa 11.11.2013.

13-08-P1070022

Štefan Gašek


V našom zbore boli Mravčekovia z Bystrého.

13-08-P1070028

13-08-P1070039

13-08-P1070046

V tomto roku sme prijali aj návštevu evanjelikov z Kulpína. Tu sú fotografie:

13-08-P1070090

13-08-P1070121

Zoznam kníh - ECAV Púchov


Konfirmácia 2013

Konfirmačný príhovor (mp3)
Príhovor dozorcu (mp3)
Spevokol (mp3)

konfi13-DSC_4901

konfi13-DSC_4930

konfi13-DSC_4938

konfi13-DSC_5113

Prvý rad zľava doprava:
Sabina Drábová, Lenka Mitanová, brat farár Ondrej Rišiaň, sestra farárka Lenka Rišiaňová, brat dozorca Ján Behro, Zuzana Kucejová, Laura Hanesová
Druhý rad zľava doprava:
Simona Zálešáková, Viktória Hazuchová, Nikola Janičková, Lenka Galánková, Nela Kmošenová, Marika Dulovcová, Dominika Jakubíková, Katarína Svorčíková, Sofia Martinková
Posledný rad zľava doprava:
Marián Tvarožek, Peter Baška, Samuel Hrnčík, Daniel Mareček, Dominik Ráček, Karolína Hološková, Paulína Hološková, Patrik Pener, Emma Hrobská, Lívia Bašková, Daniel Bazala, Miriam Supeková, Peter Bednárik, Kristína Bílená, Miroslav Pavlech, Tomáš Kapustinec

ZLATÁ KONFIRMÁCIA

Dňa 30. júna v roku 1963 skonfirmovalo v púchovskom Božom chráme 46 detí. Bol to neobvykle silný ročník. Mladých konfirmandov nábožensky viedol a skonfirmoval brat farár Viktor Šimko, ktorý už dnes žiaľ Bohu nie je medzi živými.Dnešného slávnostného dňa našej zlatej konfirmácie, ktorá sa konala po päťdesiatich rokoch 30. júna 2013 v Božom chráme v Púchove sa Bohužiaľ nedožili tiež 12. konfirmandi, ktorých sme si prečítaním ich mien v Božom chráme pripomenuli a venovali im spoločnú tichú spomienku.

Slávnostného znovupotvrdenia konfirmačného sľubu sa zúčastnilo 24 konfirmandov a 10. sa nezúčastnili z rôznych, v najväčšej miere zdravotných dôvodov.

Keďže pamiatka nášho zlatého výročia sa odohrala medzi dvoma pamätnými dňami, sviatkom apoštolov Petra a Pavla a sviatkom našich vierozvestov Konštantína Cyrila a Metoda, kázeň našej pani farárky sa uberala týmto smerom. Potrebou šírenia Božieho slova nielen medzi veriacimi, ale oslovením a šírením Božieho slova medzi všetkých ľudí.

V tento slávnostný deň, po večeri Pánovej, nás čakala prechádzka na miestny cintorín, kde sme boli položiť kytice bielych karafiátov a zapáliť spomienkové sviečky na hroby brata farára Viktora Šimka a konseniora Jána Zaťku. Po krátkych modlitbácha pietnej spomienke na cintoríne, sme spoločne posedeli v reštaurácii pri dobrom obede, kde sme sa vzájomne predstavili a povedali o sebe pár slov z bežného života. Ukončenie nášho slávnostného dňa, ani nemohlo krajšie vyvrcholiť,ako účasťou na krásnom koncerte bratčekov mravčekov v našom Ev.a.v. chráme Božom v Púchove.

Konfirmačná víkendovka 2013 - Veľký Slavkov - foto

V našom zbore bola Biblická olympiáda. Tieto žiačky a žiaci sa zúčastnili Biblickej olympiády, ktorá bola v zborom dome Evanjelickej cirkvi v pondelok 22. 4. v dopoludňajších hodinách:

Gorazdova: Roman Benčík 3. ročník, Michaela Jurenková 3. ročník, Katarína Bašková 6.A, Tomáš Tvarožek 6.A, Martin Bílený 6.A, Domnika Kuchotvá 9. ročník, Vladimíra Čviriková 9. ročník, Peter Janto 9. ročník

Komenského: Juraj Šeliga 4. ročník, Maximilián Barták 4. ročník, Denisa Gažová 4. ročník, Vasília Bartošová 5.B, Veronika Pazdernatá 5.A, Aneta Uherčíková 6.B, Katarína Chovancová 6.B, Samuel Hudák 6.B, Nikola Janíčková 8. ročník, Dominika Jakubíková 8. ročník, Lenka Mitanová 8. ročník

Mládežnícka: Patrícia Karlubíková 4. ročník, Samuel Bednárik 5.A, Tomáš Marcina 6.A, Adam Čvirik 6.A, Ivana Valková 7. ročník, Daniel Mareček 7. ročník, Zuzana Kalmanová 7. Ročník, Michal Janto 9. Ročník, Alexandra Rýbariková 9. ročník

Gymnázium PU: Tomáš Sadecký, Prima

PASA Trenčín: Darina Šramčíková a Kristína Pobežalová, 1. ročník

Biblická olympiáda 2013 - foto

26.4. bolo v Martine seniorálne kolo. Na tomto kole sa zúčastnili tí, ktorí boli prví a druhí vo svojich kategóriách v zborovom kole. Boli tam títo žiaci: Vladimíra Čviriková, Juraj Šeliga, Patrícia Karlubíková, Samuel Bednárik, Alexandra Rýbariková, Tomáš Sadecký, Darina Šramčíková a Kristína Pobežalová.

Samuel Bednárik bol tretí vo svojej kategórii. Alexandra Rýbariková bola druhá vo svojej kategórii a Kristína Pobežalová bola tretia vo svojej kategórii.

Gratulujeme však všetkým, ktorí postúpili a ďakujeme Zdene Pechovej a Jurajovi Šponiarovi, ktorí robili doprovod deťom.

Veľkonočný pondelok 2013 v Púchove
Veľkonočný pondelok 2013 v Púchove

Pracovný aktív – Evanjelická mládež - správa zo stretnuti