Zažili sme v našom zbore v roku 2012:

Dňa 28.-30.9.2012 k nám zavítalo okolo 42 obyvateľov Starej Pazovy, členov Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania, ktorí si svoju vieru a národnosť - spolupatričnosť, zachovali až podnes. Medzi nimi boli aj spevokolisti z ich Evanjelického zboru. Tešili sme sa na nich už od leta. Niektorí sme sa už dobre poznali a tak, ako sme sa tešili my na nich, tak sa tešili aj oni na nás. Na ceste ich sprevádzal ich pán farár Igor Feldy.

Po uvítaní bola spoločná večera, po ktorej sa ubytovali po rodinách. Hneď na druhý deň v ranných hodinách odchádzali autobusom na malý výlet do neďalekých Čičmian, kde si mali možnosť popozerať malebnú dedinku Čičmany, porovnať si aký život a v akých podmienkach žili ich predkovia, čo bol pre nich určite nezabudnuteľný zážitok. V nedeľu po raňajkách sme sa všetci stretli v kostole na Bohoslužbách, kde sme si vypočuli nielen nádherný koncert, ale aj krásny a pútavý príhovor pána farára Igora Feldyho. Vypočuli sme si nielen krásny príhovor, ale taktiež históriu ich cirkevného zboru, kam až siahali korene ich predkov - našich krajanov. Na záver nám pán farár Igor Feldy podaroval starodávny historický obraz nášho kostola, aby sme si oživili predstavu, ako náš kostol vypadal v predvojnových rokoch. Objavil sa u nich náhodou, keď ho podarovala na faru rodina so Starej Pazovy, ktorá ho náhodou objavila u seba doma v pivničných priestoroch.

Veľmi nás očarilo vystúpenie spevokolistov, ktorí zaspievali počas Bohoslužieb niekoľko krásnych nábožných piesní. Najkrajšou piesňou však bola Pánova modlitba „Otče náš“, ktorú spievali s veľkým citom a s hlbokou láskou v srdci. Zanechala v nás hlboký dojem.

Po Bohoslužbách si ešte spoločne posedeli po rodinách, aj v zborovej sieni, kde sme si na rozlúčku pri kávičke a malom občerstvení spoločne zaspievali krásne nábožné piesne aj ľudové piesne.

pazova-sep12-1

pazova-sep12-2

pazova-sep12-3

pazova-sep12-4

pazova-sep12-5

pazova-sep12-6

Na pôde cirkevného zboru v Púchove sme predposlednú septembrovú nedeľu privítali profesionálnych rodičov spoločne s ich deťmi. Spolu 9 profesionálnych rodín je súčasťou SED so sídlom v Banskej Bystrici. Jednotlivé rodiny žijú vo svojich, či cirkevných domoch, a tam sa starajú o svoje, i o zverené deti.

V krásnom horskom prostredí neďaleko mesta trávili tohtoročný víkendový pobyt. Zakončili ho službami Božími, do ktorých prispeli svojím pásmom detských piesní. Pani riaditeľka Raisteterová nám priblížila celé zariadenie, jeho vznik i históriu. Za rodičov sa prihovorila pani Trúsiková, ktorej slová boli mocným svedectvom o Pánu Bohu. Po službách Božích si mnohí nadšenci boli pozrieť vežu, i nezabudnuteľný výhľad z nej na široké okolie. Príležitosťou spoznať naše dejiny i veľké osobnosti evanjelického Púchova bola návšteva historickej miestnosti v chráme. Keďže i v našom cirkevnom zbore je jedno zo stredísk Evanjelickej diakonie / detské jasličky/, nechýbala ani ich návšteva. Rodičov sprevádzala pani riaditeľka Elena Behrová.

Po duchovnom posilnení pri Božom slove nasledovala naša vďaka Pánu Bohu za dary telesné. Pri spoločnom obede veľmi šikovne pomáhali naše mládežníčky. S radosťou sme pokračovali v spoločných rozhovoroch v cirkevnej záhrade. Pre tých najmenších pripravili skákací hrad, pre starších rôzne spoločenské hry. Využili i pozvanie do mládežníckeho centra, ktoré poskytuje svojimi hrami, priestorom ďalšie možnosti, ako správne využiť voľný čas.

My sme mohli zatiaľ spoznávať:

Veľmi nadšenú zatupujúcu pani riaditeľku, odborne pripravenú, ľudskú...

Rodinu, ktorá nemá vlastné deti, ale má široké srdce pre 8 prijatých detí...

Mamičku, ktorá k väčším deťom prijíma Ondríka – postihnuté dieťatko...

Rodinu, ktorá nemá vlastné deti, ale má široké srdce pre 8 prijatých detí...

Rodinu, ktorá prijala dievčatko, tým i dávku radostí i starostí...

Rodinu, ktorá najdlhšie poskytuje domov opusteným deťom...

Rodinu, ktorá i po odchode opäť prijala „ svoju stratenú dcéru“....

Hrdého profesionálneho otca celkom malého bábätka...

Ľudí, ktorí do svojich domovov prijali opustené deti. Vzdali sa vlastného pohodlia, prospechu, a denne sa venujú svojim deťom.

rodiny-okt12-1

rodiny-okt12-2

rodiny-okt12-3

Sústredenie spevokolu v Ráčkovej doline

V nedeľu, dňa 26. – 28. 8. 2012, sa členovia zborového spevokolu Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania z Púchova sústredili na chate v lone nádhernej tatranskej prírody, v Račkovej Doline. Hneď po nedeľných Bohoslužbách sme sa vybrali na cestu do lona tatranskej prírody a pobudli sme až do stredy. Účelom cesty boli nácviky nábožných piesní, utužovanie vzájomných vzťahov a taktiež spoznávanie nádhernej tatranskej prírody, ktorá nás obklopuje.

Náš spevokol má okolo 25 členov a vystupuje pri rôznych cirkevných príležitostiach na oslavu nášho Pána a Spasiteľa už niekoľko rokov.

Členovia spevokolu sú v rôznych vekových kategóriách a preto nebolo možné podnikať spoločné turistické vychádzky do okolia, ale iba po skupinkách, podľa možností.

Panoráma Kriváňa nás vítala hneď pri vstupe do areálu. Vzbudzovala v nás úctu a obdiv. Uvedomovali sme si, aké je dielo nášho Stvoriteľa veľkolepé a ako málo si vieme túto nádheru nám darovanú vážiť a ochraňovať. Navštívili sme skanzen, kde sme si mohli živo predstaviť, ako sa kedysi žilo našim predkom a zároveň si uvedomiť, za čo všetko im môžeme dnes ďakovať.

Denne sme sa vo večerných hodinách stretávali v spoločenskej miestnosti pri klavíri a spievali sme nábožné piesne.

Každodenné výlety sme si spestrili zbieraním rôznych liečivých byliniek. Vďaka nášmu Pánovi sme sa vrátili posilnení na tele i na duchu a plní spokojnosti a krásnych zážitkov.


287-P1050637

24.6.2012 sme pozvali do púchovského zboru spevokol a komorný orchester z Třinca. Spevokol „Luteran chorus Třinec“ a komorný orchester dirigoval Josef Podola. Svojimi nádhernými piesňami spríjemnili a skrášlili náš pamätný deň a Bohoslužby. Spevokol pozostával z 26. členov. Ich piesne boli z časti v češtine a z časti v poľštine a krásne sa rozliehali našim chrámom, ktorý má výbornú akustiku. Komorný orchester pozostával z desiatich členov, kde prevažovali strunové nástroje.

Keď sa rozozvučali ich hudobné nástroje kostolom, bol to pre nás hotový umelecký zážitok. Predviedli nám umelecké dielo. Ich jemné melódie a hudobné scény nás priam očarili. Po Bohoslužbách sme pre nich pripravili malé občerstvenie v zborovej sieni, kde sme spoločne posedeli, porozprávali sa a spoločne si vymenili skúsenosti a názory. Ešte dlho budeme na nich a na spolu prežité chvíle s úctou a láskou v srdci spomínať.

LUTHERAN CHORUS TŘINEC mp3 nahrávka
287-P1050639

287-P1050642

287-P1050644

Konfirmácia bola v našom zbore 6. mája.

Prvý rad zprava doľava: Jana Valková, Lenka Zeleňáková, Martina Janíková, brat dozorca, sestra farárka, brat farár, Kristína Kozová, Aneta Vavrová

Druhý rad sprava doľava: Betka Marečková, Simona Gabrišová, Simona Kubišová, Katarína Trníková, Dominika Kuchtová, Vladka Čviriková, Jana Mokričková, Alexandra Rybáriková, Adela Sláviková, Silvia Putalová

Tretí rad zprava doľava: Tomáš Pekár, Daniel Karlubík, Miroslav Boško, Tomáš Brindza, Ivan Krajč, Michal Húdek, Lukáš Vraník, Roman Rosina, Lukáš Vraník, Andrej Hrančík

Konfirmácia 06.05.2012

2. májovú nedeľu sme slávili deň matiek. Z tejto nedele je táto báseň:

Báseň ku sviatku matiek


img_3948w

20. mája sme v našom zbore prísahu presbyterov. Poďakovali sme sa bývalým presbyterom a ešte aj teraz ďakujeme!

Na fotke sú sprava doľava: Irena Pechová, Slavko Poliach, Eva Hriadeľová, Milan Gurín, Štefan Gašek.

img_3953w

img_3954w
V našom cirkevnom zbore sme mali 11.4.2012 zborové kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho títo žiaci:

ZŠ Komenského:Darina Šramčíková, Kristína Pobežalová, Nátália Švachová, Timotej Fojtík

ZŠ Mládežnícka: Lukáš Vraník, Samuel Bednárik, Tomáš Brindza, Martina Janíková, Daniel Mareček, Tomáš Marcinam Peter Capák, Ivana Valkoová, Zuzana Kalmanová, Patrícia Karlubíková, Mário Haluška, Erik Jurenka

ZŠ Slovanská:Peter Bednárik

Pedagogická a sociálna akadémia Trenčín: Simona Jungová

Evanjelické bilingválne gymnázium Bratislava: Beáta Bednáriková

Gymnázium Púchov: Nikola Drábová, Alžbeta Marečková

Prajeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Biblickej olympiády veľa Božieho požehnania! Seniorálne kolo bude 20.4.2012 v piatok v Martine o 9 hodine. Na seniorálne kolo postupujú víťazi vo svojich kategóriách.

Ekumenický spevokol Apoštola Pavla z Brezna navštívil náš cirkevný zbor 11.3. Tu sú piesne, ktoré nám zaspievali:

Pieseň 1

Pieseň 2

Pieseň 3

Pieseň 4

V našom zbore na Službách Božích 29.1. 2012 spieval spevokol Jingle Bells zo Sučian.Ďakujeme, že prišli a mohli sme spoločne oslavovať Pána Boha.