Zažili sme v našom zbore v roku 2011:

-

STRETNUTIE ŽIEN TURČIANSKEHO SENIORÁTU

Púchov: V 1. nedeľu po Svätej Trojici sa za bohatej účasti sestier a bratov konalo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Celé podujatie sme začali službami Božími v nádhernom chráme v Púchove. Kázňou Božieho slova poslúžila sestra farárka Daniela Horínková, ktorá je koordinátorkou spoločenstva evanjelických žien na Slovensku.

V kázni dominovala téma ustarostenosti zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia. Máme mnoho starostí a obáv: o zamestnanie, o splatenie hypoték, civilizačné ochorenia, prírodné katastrofy. Varovania treba brať vážne, nedajme sa však hlavne médiami zastrašiť. Pozrime sa na nádheru prírody, uvedomujme si Božiu starostlivosť o nás a o celý svet. Uviedla, že našich obáv a starostí sa zbavíme, keď budeme dôverovať Pánu Bohu, keď sa necháme riadiť Jeho vôľou. Zosúladenie nášho srdca s Božou vôľou nám prináša do života pokoj a radosť.

Počas prestávky si mohli ženy pozrieť historickú miestnosť v kostole a výstavu ručných prác s náboženskou témou.

Prednáškou s názvom „ Boh nás prikrýva svojou dlaňou“ poslúžila sestra farárka Zuzana Szpaková. Slúži v evanjelickej cirkvi a. v. v Hrádku v Českej republike, je však rodáčkou z Púchovského zboru. Hovorila o stretnutí Hospodina s Mojžišom. Hospodin vodcu národa postavil do skalnej trhliny, aby mohol vidieť Božiu slávu. Rovnako aj my môžeme prežívať ťažké chvíle, ale Pán Boh nám v nich ukazuje svoju slávu. Chce nás poučiť a posilniť vo viere. V skúškach života nás Pán Boh prikrýva svojou dlaňou.

Vďaka Bohu za požehnané stretnutie!

Zájazd Púchovských evanjelikov po historických miestach našej cirkvi

8. a 9. októbra sme boli pamätných miestach nás evanjelikov.

Navštívi sme Evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši, kde si pripomenuli M.M. Hodžu. Ďalej sme videli biskupský úrad v Prešove, Evanjelický kostol Bardejove. Boli sme pri Evanjelických kostoloch v Kežmarku. V nedeľu sme boli na Službách Božích v Svätom kríži a v Leštinách. V nedeľu sme pokračovali po obede v Leštinách do Istebného, Krpelian, Necpál a Žabokriek.

„Lepšie raz vidieť, ako sto razy počuť.“ Platí to a môžeme dodať, že je dobré aj vidieť a aj počuť Božie Slovo na tých miestach. Ďakujem presbyterom z nášho zboru, ktorí nám zvestovali Slovo Božie počas poznávacej cesty. Lavice v kostoloch sú vzácne miesta, sú to miesta, kde môžeme počuť Božie Slovo, slovo o našej záchrane a spasení. Nie všade boli lavice rovnaké. V starších kostoloch boli oveľa užšie. Za tie generácie sme Slováci narástli, dúfam, že aj duchovne sme narástli...

Vidieť a byť na pamätných miestach je veľmi vzácne. Veľmi intenzívne sme to napríklad prežívali pri pamätníku 24 prešovských mučeníkov. Každé miesto bolo vzácne a všade sme si išli doslova oči vyočiť.

Ešte raz sa chcem poďakovať tým, ktorí nás prijali a povedali aj krátky výklad na pamätných miestach. Ďakujem bratovi farárovi Vladimírovi Ferenčíkovi, riaditeľovi biskupskému úradu Petrovi Mihočovi, bratovi seniorovi Jánovi Velebírovi, Milanovi Havrilovi, ktorý je správcovom Janoškovho domu. Ďakujem sestre Murínovej a sestre farárke v Leštinách Jane Velebírovej – Hudákovej a v Istenom Alene Ďurčíkovej. Ďakujem bratovi farárovi Pavlovi Tomkovi a seniorovi Jozefovi Havrilovi.

Veľká vďaka patrí cirkevnému zboru v Leštinách za obed a pohostenie, ktoré pre nás pripravili. Rovnako ďakujeme aj cirkevnému v zboru v Necpaloch za pohostenie.

Tento výlet povzbudil k vernosti a verím, že aj návšteva modlitebne v Krpeľanoch inšpirovala k mnohým skutkom v Púchovskom cirkevnom zbore.

30. júla 2011 v našom kostole bola ordinácia novokňazov Evanjelickej cirkvi

augsburského vyznania na Slovensku. Bol to priamy televízny prenos.
Povolaní za Služobníkov Slova Božieho a prísahu dali títo ordinovaní:

Michal Devečka, Katarína Devečková, Marcel Ištván, Marek Ivan,

Branislav Kováč, Jozef Pacek, Ján Sadloň, Ľuboš Vontorčík

Ladislav Fričovský: Na cestu s Pánom

To nie je len zastať pred oltárom.

Načúvať ako organ znie.

V pohode čakať pred Božou tvárou,

kedy Duch na Vás spočinie,

keď tento Duch do služby volá:

rozsievať, orať, zberať, plieť.

Starých i mladých viesť do kostola.

Máš v rukách pluh? Nehľaď viac späť!

Na roky predošlé, bezstarostné.

Začína žitia nová púť:

S Pánom ísť v tie dni radostné – pôstne.

Nezastať ani nezbehnúť!

j keď vás svet na zlé cesty zvádza,

nejeden vyschne v lese strom?

Učeník verný Pána si zrádza

i napriek sľubným rozbehom?

Nech Vás Boží Duch dvíha a ženie,

Odvahou naplňuje hruď.

Veď práca nie je len dobré chcenie.

Za Kristom cesta. Bez zákrut!

V Pánových stopách dnes, v každom čase.

I v búrkach, zdolávajúc strach.

Padnete? I vstať môžete zase.

On vás ponesie na rukách!

Veď ktože z ľudí cieľ cesty pozná?

Len pastier pastierov ho vie.

Iba s Ním kráčať vopred sa oddá.

Bezpečne sám Vás povedie!

K ordinácii novokňazov v Púchove, 30. júla 2011

Denný anglicko-biblický tábor
18.-22.7.2011 - Púchov

Anglicko-biblický tábor začal v piatok večer príchodom Američanov do Púchova. Víkend bol strávený výletom do Jánošíkových dier pri Terchovej, návštevou Bohoslužieb v Púchove, kde riaditeľ partnerskej organizácie Bill poslúžil kázňou a ostatní Američania dvoma piesňami. Všetkých prekvapili, keď druhú pieseň spievali po slovensky. Obed bol v zborovom dome a následne sa konala prehliadka Púchova. V nedeľu podvečer sme boli nachystať triedy, vypratať stoličky a lavice a urobiť výzdobu na ZŠ Komenského.

V pondelok prišlo cez 70 detí v rôznom veku. Na ich tvárach bolo vidno, že majú zmiešané pocity a viaceré z nich vyjadrili obavy ako aj názory, že keby ich rodičia neprinútili, tak tu nie sú. Bol to fakt – boli prázdniny a oni boli v škole a „učili“ sa angličtinu formou biblických príbehov. Netrvalo dlho a ich obavy a predsudky zmizli. Na vyučovaní sa preberal príbeh o Dávidovi a tieto príbehy boli doplnené vyrábaním rôznych predmetov v rámci tvorivých dielní, učení sa piesní ako aj športovaniana školskom dvore či v telocvični. Deti / žiaci si svojich lektorov a tlmočníkov tak obľúbili, že ani nechceli, aby sa tábor skončil. Na konci týždňa boli badať slzy a každé dieťa hovorilo, že sa mu veľmi páčilo a chce sa o rok do takého tábora znova vrátiť.
Celá správa o tábore

Názory účastníkov

Fotky z tábora

Fotky zo stretnutia žien 26.6. Turčianskeho seniorátu sú v časti pre stretnutie žien.

19. júna sme mali v našom cirkevnom zbore Služby Božie, na ktorých sme si pripomenuli 100. Výročie úmrtia farára Ľudovíta Ladislava Zsambokréthyho. Kázal brat farár Ján Ochodnícky – evanjelický farár z Adamovských Kochanoviec. Prišli aj vzácny hostia: Oľga Dográciová s manželom a Elena Marčeková s manželom – vnučky farára Ľudovíta Ladislava Zsambokréthyho, dozorca cirkevného zboru Adamovské Kochanovce Ing. Slavomír Šikuda a Dr. Milan Šišmiš. Služby Božie skrášlil náš zborový spevokol. Po Službách Božích bola pietna spomienka na Púchovskom cintoríne.

19. júna sme mali krásny recitačný večer. Deti pripravili učiteľky Oľga Jurenková a Zdenka Pechová

Zborový deň Púchov 29.5.2011
Poslednú slnečnú nedeľu v máji bol organizovaný zborový deň Púchova. Program sa začal v zborovom dome ECAV Púchov, kde nás pán farár vrelo privítal a na úvod sa pomodlil.
Nasledovali chvály a krátka, no nie menej poučná lekcia. Chválami nás doprevádzali Rado Fujerík a Jakub Michalík, lekciu si pripravili Jarka Čviriková a Peťa Kosibová. Potom sa všetci prítomní dali do dvojíc (zväčša dieťa a dospelý) a rozbehli sa do záhrady. Tam už boli pripravené stanovištia s rôznymi úlohami, niektoré boli ťažšie a iné zase ľahšie. Súťažili hlavne deti, ktoré musel rozpoznať zvuky so zavretými očami či predmety pod dekou bez nakuknutia pod ňu. Okrem ďalších úloh museli aj spojiť biblické páry či odpovedať na otázky z lekcie, ktoré preverili či dávali pozor. Vždy získali veľa bodov.
Keď už sa na každom stanovišti vystriedali všetky dvojice, deti si išli užiť skvelý skákací hrad, zatiaľ čo vedúci pozorne počítali body každej dvojice. Všade okolo bolo plno výborných koláčov a posilnili sme sa aj chutnými špekačkami, ktoré sme si opiekli na malom ohníku v záhrade. Príjemné popoludnie dotvorili naše rozhovory a vzájomné zdieľanie sa, čo bolo naozaj úžasné.
Keď sa deti už unavili a aj slniečko si začalo zívať vedúci urobili vyhodnotenie opäť v zborovom dome. Nie každý získal hmotnú odmenu, no krásnu nedeľu si určite vychutnali všetci. Pán farár sa na koniec pomodlil a prečítal nám niekoľko veršov z Biblie. Potom sme sa pomaly rozišli do svojich domovov.

Fotky zo zborového dňa:

V nedeľu 8. mája bola v našom zbore výstava výšiviek.

Jesus House 8. - 10. 4. 2011 správa z akcie
fotky:
Jesus House

Jesus House

Jesus House

Jesus House

6.4. bola v našom zbore Biblická olympiáda a zúčastnili sa jej títo žiaci:

Pavol Haluška, Lukáš Škorvánek, Samuel Bednárik, Matej Fojtík, Tomáš Marcina, Mário Haluška, Erik Jurenka, Tomáš Brindza, Martina Janíková, Alexandra Rybáriková a Lukáš Vraník z Mládežníckej ZŠ;

Veronika Pazdernatá, Aneta Uherčíková, Katarína Chovancová, Timotej Fojtík, Natália Švachová,
Jozef Ulbrich, Laura Martinková, Filip Sapák,
Lenka Mitanová, Darina Šramčíková, Kristína Pobežalová, Kristína Gabrišová, Monika Panáčková a Petra Kosibová zo ZŠ Komenského

Peter Bednárik zo ZŠ Slovanská;

Márian Stančík zo ZŠ Lednické Rovne;

Lucia Halušková, Emka Kozová, Jaroslav Jurenka, Karolína Hološková, Slávka Marečková, Paulína Hološková, Lívia Kozová, Patrícia Halušková, Simona Jungová, Denisa Cíbiková a Nikoleta Drábová zo ZŠ Gorazdova

Po vyhodnotení testov je takéto poradie:

V prvej kategórii – žiaci 3.-4. ročník:

1.Emília Bartošová

2.Veronika Pazdernatá

3. Aneta Uherčíková

V druhej kategórii – žiaci 5.-6. ročník:

1. Peter Bednárik

2. Karolína Hološková

3.Jaroslav Jurenka

V tretej kategórii - žiaci 7.-9.ročník:

1. Darina Šramčíková

2. Petra Kosibová a Kristína Pobežalová

3. Kristína Gabrišová

Ostatní žiaci sa umiestnili na nižších miestach vo svojej kategórii.

Ďakujeme učiteľom náboženstva: Ing. Zdenke Pechovej a Mgr. Miroslovi Mudrákovi za prípravu na olympiádu a všetkým prajeme požehnané čítanie Božieho slova!

19. januára boli v našom kostole spoločné ekumenické modlitby za jednotu kresťanov