Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2013/2014

Zdena Pechová učí na ZŠ Mládežníckej a ZŠ Komenského.

Juraj Šponiar učí na ZŠ Gorazdovej, ZŠ Komenského a ZŠ Slovanská.

Miroslav Mudrák učí na ZŠ Komenského a ZŠ Mládežníckej.

Brat farár Ondrej Rišiaň učí na ZŠ Lednické Rovne, ZŠ Mládežníčka, ZŠ Komenského, Strednej odbornej škole Matador, Gymnázium PU a ZŠ Dohňany.

Biblická olympiáda

Test pre tretiu kategóriu 2014

pdf text

Vyskúšaj si kategóriu test 2013 pre 7.,8.,9. ročník! (Každá otázka je za jeden bod. Ak si test vytlačíš, potom môžeš aj doplňovať, krúžkovať, či vyčiarkovať. )

Zakrúžkuj! Len jedna otázka je správna!

1. Koľko rokov mal Józue, keď zomrel?

a) Stodesať rokov

b) Sto rokov

c) Deväťdesiat rokov

d) Osemdesiat rokov

2. Keď zomrel Józue a celé pokolenie, ktoré poznalo Józuu, nasledovalo ďalšie pokolenie.

Čo poznalo toto nové pokolenie o Bohu?

a) Toto pokolenie nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael.

b) Toto pokolenie postavilo Hospodinovi oltáre, ale nezbúralo oltáre baalovi.

c) Toto pokolenie nepostavilo ani oltár Hospodinovi, iba pohanským bohom.

d) Toto pokolenie nechcelo nič vedieť o Hospodinovi, ale ani o Baalovi.

3. Ktorým pohanským bohom slúžili Izraleci?

a) Slúžili Gáašovi, Gilgálu a Bóchímu.

b) Slúžili Baalovi a aštartám.

c) Slúžili Filištíncom.

d) Slúžili Baalovi a Hospodinovi.

4. Prečo Pán Boh nevyhnal všetky národy k Kaánu?

a) Nevyhnal ich preto, lebo mali s Izraelcami bojovať.

b) Nevyhnal ich preto, aby s použitím týchto národov vyskúšal Izrael, či sa budú pridŕžať ciest Hospodinových.

c) Nevyhnal ich preto, lebo Izraelci si mali zobrať ich dcéry za manželky.

d) Nevyhnal ich, preto lebo Izraelci boli veľmi slabí.

5. Čo robili Izraelci po Éhúdovej smrti?

a) Spojili sa s kanaánskym kráľom Jábínom.

b) Spravili si deväťsto železných vozov,

c) Zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových.

d) Konečne začali uctievať Hospodina.

6. Kde prichádzali Izraelci na súd v čase, keď filištínskym

vojvodcom bol Sísera?

a) Chodili k potoku Kíšón.

b) Chodili k Charóšet-Gójímu.

c) Chodili k vrchu Tábór

d) Na miesto medzi Rámou a Bételom, na Efrajimskom pohorí.

7. Kto povolal Báráka, syna Abínoámovho, z Kedeš-Naftálí na vojenské ťaženie proti Filištíncom?

a) Prorokyňa Debora, Lappídótova žena

b) Jáél, žena Kenijca Chebera

c) Kmeň Zebulúnovcov

d) Sám sa povolal

8. Koľko bojovníkov so sebou mal Bárák?

a) Desaťtisíc mužov spomedzi Naftálíovcov a Zebulúnovcov.

b) Tridsaťtisíc mužov spomedzi Zebulúnovcov.

c) Sedemtisíc mužov spomedzi Naftálíovcov a Zebulúnovcov.

d) Dvadsaťtisíc mužov spomedzi Naftálíovcov.

9. Kto pomohol Síserovi, keď bol Sísera smädný adal sa Síserovi napiť?

a) Kenijec Cheber

b) Jáél

c) Kanaánsky kráľ Jábín

d) Debora, ktorá bola sudkyňou v Izraeli

10. S kým ešte prichádzali lúpiť Midjaácni

a) Prichádzali sami a bolo ich ako kobyliek.

b) Prichádzali tiež Amálékovcami a synmi východu a zobrali všetky potraviny.

c) Prichádzali sami a brali okrem potravín aj ovce, ani voly, ani osly.

d) Prichádzali z Filištíncami.

11. Ako anjel Hospodinov pozdravil Gideona?

a) Hospodin je s tebou, silný hrdina!

b) Hospodin je s nami!

c) Hospodin je s kmeňom Menaššem!

d) Hospodin je proti nám.

12. Bol Gideon najmladší so súrodencov?

a) Nie nebol.

b) Nebol ani najmladší a ani najstarší

c) Bol najmladší

d) Gideon nemal súrodencov

13. Aký názov dal Gideon oltáru, ktorý postavil v abíézerovskej Ofre?

a) Videl som anjela Hospodinovho tvárou v tvár!

b) Pevnosť Hospodinova.

c) Hospodin je vyvýšený nad Baalov.

d) Hospodin je spása.

14. Komu patril oltár, ktorý Gideon v noci zbúral.

a) Gidenovi

b) Jeho otcovi

c) Ľudom v meste

d) Ašere

15. Doplň dve slová!

Čo povedal Šimon Peter Pánovi Ježišovi po bohatom lovení rýb?

Lukáš 5:8 Šimon Peter povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som

.........................................................

16. Doplň dve slová! (Celá otázka musí byť dobre)

Čo povedal Ježiš v Matúšovom dome?

Lukáš 5:31 Ježiš im riekol: Nepotrebujú lekára zdraví, ale

....................................................... 32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych

.............................................sa.

17. Preškrtni jednu vec. Keď Ježiš posielal učeníkov na cestu, nemali si zobrať tieto veci. Jedna vec je v tomto zozname navyše. Preškrtni ju!

Palica, kapsa, chlieb, mech s vodou, strieborné peniaze, dve košele

18. Zakrúžkuj! Len jedna otázka je správna.

Pred tým než Ježiš išiel nakŕmiť zástupy prikázal učeníkom, aby ľudí usadili v skupinách. Koľko ľudí malo byť v skupine?

a) 40

b) 50

c) 60

d) 70

19. Preškrtni dve mená!

Ľudia považovali Ježiša za významnú osobnosť. Keď sa Ježiš Petra pýtal, za koho ľudia považujú Ježiša, vtedy Peter vymenoval tri osobnosti. Ktoré dve však nepatria do tohto zoznamu vymenovaných ľudí? (Otázka je správna, ak sú obidve mená správne vyškrtnuté.)

Mojžiš , Ján Krstiteľ, Samuel, Eliáš, niektorý z dávnych prorokov

20. Zakrúžkuj! Len jedna otázka je správna!

Kto sa zjavil s Ježišom na hore premenenia?

a) Mojžiš a Ján Krstiteľ

b) Mojžiš a Samuel

c) Mojžiš a Eliáš

d) Herodes a niektorý z dávnych prorokov

21. Doplň!

Pán Ježiš, potom čo ho neprijali v Samárskej dedine povedal:

Doplň tri slová! (Musia byť všetky tri, aby otázka bola správna.)

Lukáš 9:56 Lebo Syn človeka neprišiel

..................................................................................... , ale zachrániť.

22. Doplň! (Obdive slová musia byť napísané)

Ježiš povedal: Líšky majú .................................

a nebeskí vtáci ..........................,

ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu.

23. Doplň v správnom poradí tieto mesta: Chorazim, Sidon, Týr, Betsaida

do tohto Ježišovho výroku!

Lukáš 10:13 Ježiš povedal:

Beda ti,............................, beda ti, ,............................!

Lebo keby sa v ,............................ a ,............................ stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole a kajali sa.

(Všetky štyri mestá musia byť v správnom poradí!)

24. Slová sa z verša Lukáš 12:2 sa prehádzali. Daj ich do správneho poradia!

Lebo čo a nevyzvedelo najavo nieto by, by skryté

nevyšlo, nieto tajné, sa čo.

25. Doplň dve z týchto čísloviek: 2, 3, 4, 5, 7, do tohto Biblického verša:

Lukáš 12:6 Či nepredávajú ....................................vrabcov za

....................................groše?

(Otázka je správna, ak obidve číslovky sú správne v Biblickom verši.)

26. Doplň slovo do Biblického veršu!

Lukáš 14:27 Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť

....................................

27. Vyber si dve slová a doplň do Biblického textu!

1. Pšeničné, horčičné, jačmenné

2. Palme, jabloni, moruši

Lukáš 17:6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako

....................................zrno a poviete

tejto....................................

: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! - poslúchne vás.

Ak ste získali viac ako 22 bodov ako víťazka v tejto kategórii Vladimíra Čviriková, alebo 19 bodov ako Alexandra Rýbariková ako druhá v tejto kategórii, môžeme Vám blahoželať!

Zadania

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2013/2014

Zdena Pechová učí na ZŠ Mládežníckej a ZŠ Komenského.

Juraj Šponiar učí na ZŠ Gorazdovej, ZŠ Komenského a ZŠ Slovanská.

Miroslav Mudrák učí na ZŠ Komenského a ZŠ Mládežníckej.

Brat farár Ondrej Rišiaň učí na ZŠ Mládežníčka, ZŠ Komenského, Strednej odbornej škole Matador, Gymnázium PU a ZŠ Dohňany.