Stretnutie žien – CZ Púchov April 2010

 

Stretnutie mužov –

7. novembra 2010 bolo stretnutie mužov v našom zbore. Pozvaným prednášajúcim bol brat dištriktuálny dozorca Ján Brozman.

nahrávka (dištriktuálny dozorca) vo formáte mp3


video

 

BENEFIČNÝ KONCERT


Popoludnie druhej adventnej nedele 5.12.2010 bol náš chrám naplnený nielen členmi nášho

zboru, ale aj obyvateľmi púchovského regiónu, ktorí majú radi hudbu a štedré srdce. V našom

chráme sa totiž konal Benefičný koncert pre Základnú organizáciu nevidiacich a slabozrakých

v Púchove.

 

Už po tretíkrát sa tento koncert konal v našom chráme. O program koncertu sa vždy postarali

obetaví učitelia ZUŠ Púchov, ktorí majú v svojich radoch nevidiaceho kolegu Juraja Olšáka.

Nielen on, ale aj skúsená majsterka klavíra a tiež slova Daniela Sadloňová zostavili program,

v ktorom účinkovali žiaci, absolventi a členovia komorného zboru učiteľov pod vedením

Márie Jašurdovej. Ten zahájil aj koncert prekrásnou piesňou Ja v srdci svetlo mám, o ktorej

moderátorka Sadloňová povedala, že je už symbolickou znelkou týchto koncertov.

 

Slovom Božím poslúžila sestra farárka Lenka Rišiaňová, keď Žalmom 62. pripomenula prítomným istotu v Bohu:“ Len v Bohu utíši sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja nádej

.....Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas, vylievajte si pred Ním srdce.“

 

Medzi jednotlivými vystúpeniami moderátorka D. Sadloňová predstavila a vyspovedala vzácneho hosťa koncertu, slovenskú muzikálovú speváčku Katku HASPROVÚ. Vyznala sa, že je rada, že sa tento koncert koná v Božom chráme, lebo je sama veriaca a preto si vo svojom vystúpení vybrala piesne so sakrálnou tematikou.

 

Záver koncertu patril už len jej spevu. Prítomní poslucháči so zatajeným dychom počúvali

piesne v jej podaní . Zvlášť je MODLITBU, ktorá v chrámovom prostredí vyznela a poslucháči ju odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

 

 

 

 

 

 

 

Tešedík

O Tešedíkovi sa viac dozviete v našom zborovom časopise 3/2010. Nájdete ho na našej stránke v časti Pre srdce a pre myseľ.


V nedeľu 14. 11. bola v Evanjelickom cirkevnom zbore v Púchove krásna slávnosť odhalenia pamätnej tabule Samuelovi Tešedíkovi staršiemu. Odhaleniu pamätnej tabule predchádzali Služby Božie, na ktorých kázal dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik. Na Službách Božích prislúžili liturgiou: Emília Kiššová, Lenka Rišiaňová, Oľga Klátiková, Ján Horák, Zoltán Nagy, Ondrej Rišiaň. Áronovské požehnanie udelil generálny biskup Miloš Klátik.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili Doc. Miloš Kovačka z Matice Slovenskej a Zoltán Nagy – Evanjelický farár z Békéšskej Čaby. Brat Kovačka vo svojom príhovore priblížil osobnosť Tešedíka staršieho: „Samuel Tešedík starší bol jedinečný muž, ktorý sa stal na univerzite v Jene odborníkom na starozmluvnú archeológiu. Vrátil sa do ťažkých uhorských pomerov. Bol dva roky v Modre, kde bol kaplánom u superintendenta, potom odišiel a účinkoval na niekoľkých miestach. A napokon v Békéšskej Čabe, kde pôsobil iba 5 rokov. Päť rokov! Ale aké obrovské dielo zanechal! Zhromaždil zbor a naučil ľudí vážiť si cirkevné zhromaždenie.“

Zoltán Nagy v rámci svojho pozdravu povedal: „Zachovávame jeho dedičstvo v Čabe tak, že sa snažíme kázať evanjelium Kristovo tak, aby každý vo svojej rodnej reči porozumel evanjeliu.“

Samuel Tešedík starší bol významným rodákom Púchova. Pán Boh cez neho spôsobil významné duchovné obrodenie v živote dolnozemských Slovákov. V Békéšskej Čabe je po ňom pomenovaná ulica. V malom kostole v Čabe, kde je pochovaný pod organom, sú na jeho počesť dve pamätné tabule. Na jeho počesť sme odhalili pamätnú tabuľu s týmto názvom: „Samuel Tešedík starší (1710 – 1749), evanjelický farár a vzdelanec, narodil sa v Púchove a požehnane pôsobil na Dolnej zemi. Jeho syn, Samuel Tešedík mladší (1742 – 1820), evanjelický farár, vedec a pedagóg, patril k osvietencom európskeho významu. Pri 300. výročí narodenia Samuela Tešedíka st. vďačne venujú Púchovčania.“

 

 

 

 

 


 

 


 

 

26. septembra bola v našom zbore posviacka obnoveného chrámu Božieho. Kázal dôstojný brat biskup Slavomír Sabol a senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila.

 

 

V 17. nedeľu po Svätej Trojici 26 sept. 2010 sa konali v púchovskom cirkevnom zbore slávnostné služby Božie, na ktorých sme si pripomenuli 130. výročie posvätenia chrámu. Zároveň bola vykonaná aj posviacka obnovy a rekonštrukcia chrámu ukončená v tomto roku.

Br. dozorca Ján Behro privítal br. biskupa VD Slavomíra Sabola, br. seniora TS Jozefa Havrilu a ostatných hostí. Slávnostné služby Božie sme začali piesňou č. 207, Bože veľký od večnosti..., ktorá výstižne dopĺňala atmosféru služieb Božích, lebo je piesňou na potešenie a povzbudenie, dá nádej každému, že nás Boh povedie, keď mu budeme dôverovať.

Púchovský cirkevný zbor vznikol v druhej polovici 16. storočia, kedy väčšina obyvateľov prijala Augsburské vyznanie. Prvým farárom bol Paulus Miticenus. V období protireformácie zbor zanikol a od r. 1709 púchovský evanjelici chodili na Služby Božie do Súľova, kde bol artikulárny kostol. Posledným farárom bol vtedy Pavel Major, ktorý musel faru opustiť. Štyri roky sa zdržiaval na fíliach, kde sa musel aj skrývať. Služby Božie vykonával aj v domácnostiach.

Zbor sa znovu obnovil v r. 1781 po vydaní tolerančného patentu, zásluhou Jána Brodského a Jána Plánovského. V r. 1783 si za farára vyvolili Michala Kordíka. Spočiatku služby Božie bývali len v stodole. V r. 1784 zbor kúpil jeden dom na faru a školu, pri ktorom bola veľká záhrada, v ktorej si v rokoch 1785 - 1786 postavili kostol. Pôvodný kostol stál na mieste terajšieho kostola, posvätený bol 1. nov. 1786. Po okná bol z kameňa, od okien z nepálenej tehly, strecha drevená, čo neskôr spôsobilo jeho zlý stav.

Základný kameň nového kostola bol položený 23. júna 1864. Služby Božie sa konali v starom kostole, nový kostol sa staval okolo pôvodného kostola. Za štyri roky sa postavili múry nového kostola, zakryli sa šindľovou strechou. Napriek veľkej snahe, obetavosti a prinášaným obetiam, práce na dobudovaní kostola trvali 16. rokov. Posviacka kostola sa konala 26. sept. 1880.

Dnešná rozsiahla obnova a rekonštrukcia trvala od r. 2008, teda 2 roky. Začali sme vonkajšími prácami, výmenou všetkých okien, opravou omietky, veže, vežových hodín, vonkajšou maľovkou a iné. V r. 2009 prebiehali vnútorné práce, rekonštrukcia elektriny, oprava omietky, nové sokle, vymaľovanie interiéru a. i. V r. 2010 sa previedol náter lavíc a opravili sa chodníky okolo kostola. Práce boli náročné, namáhavé, pri všetkých stál pri nás Hospodin. Ž 46: "Hospodin mocnosti je s nami hradom prepevným je nám Boh Jakobov"... Hospodin bol s nami, ochraňoval, viedol, stál pri nás po celý čas, pri všetkých vážnych rozhodutiach, pri nebezpečných prácach - bol a je našim hradom prepevným.

Slovom Božím poslúžil br. biskup VD Slavomír Sabol na text: 2 kniha Mojžišova 3 k, 1-20, keď okrem iného povedal: Aj krásne chrámy sú pre mnohých bezvýznamné - je nepochopiteľné, keď niektorí jedinci vtrhnú do chrámu a znesvätia ho. Kostol je posvätná pôda - je samotné dianie! Máme do neho vchádzať s pokorou, bázňou a úctou. Je to posvätné miesto, kde sa človek z ruchu sveta má stíšiť - kde má možnosť stíšiť sa. Máš v ňom do činenia s Bohom! Kedy budeme cítiť posvätnosť chrámu?

Mojžiš videl ker, ktorý horí, ale nezhára - odbočil z cesty, prišiel až ku kru, kde ho oslovil Hospodin. Kto chce spoznať posvätnosť, musí odbočiť zo svojich ciest, aby videl, čo je Božím znamením. Človek musí prísť až k Božiemu slovu, nielen prísť do chrámu. Keď dianie v chráme vnímam, keď vnímam, čo sa v chráme deje s pokorou a úctou, vtedy pocítim Božiu prítomnosť, vnímam, že je s nami existujúci Boh. Nevidíme Pána Boha, ale cítime jeho pôsobenie všade okolo nás.

Zborový spevokol slávnostné Služby Božie oživil príležitostnou piesňou pod vedením br. Mudr. Juraja Furu.

Posväcujúci akt obnovy opravy chrámu vykonal senior TS br. Jozef Havrila. Vo svojom príhovore uviedol, že považská časť seniorátu je vo všetkých oblastiach aktívnejšia, ako oblasť Turca. Je radosť vidieť, kde budujú Božie dielo napriek finančnej kríze, avšak kríza je oveľa horšia, keď sa týka duchovného života. Na priečelí púchovského chrámu je nápis: "Ajhľa stánok Boží s ľuďmi..." Dbajme, aby bol chrám ľuďmi naplnený aj v budúcnosti, aby radi a s vďačným srdcom doň prichádzali a s Ježišom z chrámu aj vychádzali!

Púchovskému cirk. zboru sa prihovorili aj pozvaní hostia: Dozorca TS br. Jozef Rišian slovami žalmu 122 "Poďme do domu Hospodinovho"... Br. farár Vladimír Kmošena - 1 list Petra 2k. 4-5 "Pristupujte k nemu..." Primátor mesta Mgr. Marián Michalec - 130 výročie posviacky ev. kostola a jeho obnovy, nie je výročím len ev. cirkevného zboru ale aj mesta, nielen v sfére duchovnej, ale aj občianskej, ktoré napomáha mestu k rozletu a prekonávaniu prekážok. S. farárka Božidara Bašková...je krásne zveľaďovať chrám, dôležitejšie je dbať, aby odbočili zo svojich ciest tí, ktorí doteraz nenašli cestu do chrámu... Br. Ľubomír Marcina slovami žalmu 27... "Jedno som prosil od Hospodina"...

Slávnostné služby Božie a posvätenie obnoveného chrámu sme končili ev. hymnou Hrad prepevný, ktorá v nás vyvoláva pocit hrdosti, odhodlanosti, že Hospodin zástupov jevždy s nami, je nám hradom prepevným a istoty "že On napokon zvíťazí"... 

7.augusta navštívil náš cirkevný zbor Dieter Kaufmann (tretí z ľava) - riaditeľ evanjelickej diakonie vo Wurttembergu, Ján Huba (druhý z ľava) - riaditeľ diakonie na Slovensku a hostia z Nemecka a Slovenska. Informovali sa o stredisku Evanjelickej diakonie v Púchove.

 

 

 


 

Konfirmácia 9. mája

Zprava doľava:

Prvý rad: Veronika Peniaková, Soňa Čáčová, brat farár, sestra farárka, brat dozorca, Dominika Šištíková

Druhý rad: Andrea Behrová, Simona Chovancová, Gabriela Dulovcová, Nikoleta Drábová, Simona Jungová, Zuzana Janíčková, Adriana Rišková, Nikola Gažová,

Tretí rad: Peter Šponiar, Martin Medňanský, Lukáš Rosina, Radovan Baška, Pavol Chreňo, Lukáš Holbík, Roman Juršták, Rastislav Vrškový, Šimon Plevák,

Štvrtý rad: Martin Medňanský, Peter Chudej, Martin Brtiš, Michal Štefánik

 


 

 

 

 

 

Spevokol Ďatelinky

Ich vystúpenie v našom kostole:

1.časť

2.časť

 

 

Fotky z víkendovky dievčat:


 

 

 

 

 

Stanovačka v zboráku

Dňa 19.-21.2.2010 prebehla v zborovom dome stanovačka žiakov 4.-5.ročníka. Piatok večer sme strávili zoznamovaním a rozprávaním o Ježišovi ako priateľovi.

Nakoľko nám to počasie nedovolilo, tak sme v piatok nemohli ísť na nočnú hru. V sobotu doobeda sme mali tému o priateľstve a hrali sme hru „Razítka“. Po dobrom guľáši sme si oddýchli a vydali sme sa vymieňať veci v hre „Vymeň vajce za jablko.“

Deti obidve tieto hry veľmi bavili a vôbec im nevadil jemný dážď ktorý padal. Keď sme sa vysušili a navečerali tak sme hrali spoločne hru „Activity“. Vo večernom programe sme mali rôzne súťaže ako „lyžiarsky bufet“, „maršmelónové cukríky“, „jedenie piškót“ a iné.

Téma bola o dvojtvárnom živote a klamstve. Medzičasom vonku prestalo pršať a napadla jemná vrstva snehu, tak sme všetci išli na dobrovoľnú skúšku odvahy – tentokrát sme spoznávali večerné Kéblie. V nedeľu ráno sme zhodnotili celú stanovačku a povedali sme si vzájomne veci, ktoré sa nám páčili a ktoré nie.

Potom sme išli spoločne do kostola, kde sme sa zúčastnili Služieb Božích, ktoré pripravovala mládež.

fotky: