Zvon

Nápis na zvone

O zvonoch z rukopisu pána farára Jána Palica

Z tohto opisu požiaru a prác znovu vybudovania, že miesto troch, ktoré cirkev mala (asíce dvoch nadobudnutých roku 1851 vo Viedni za úradovania farára Rudolfa Okruckého a dozorcu Ladislava Nozdrovického a tretieho nadobudnutého roku 1882 za úradovania farára Lud. Zambokréthyho v Budapešti od nápdaníkov Jozefa Pozdecha, Jana Thury a Imra Kotscka, na ktorý nápis zložil farár Zambokréthy, ako je to opísané v zápisnici kanon. vizitácie v roku 1901 na strane 15 - 16), opatrené boli dva u Seltenhoferových synov v Šoprone. Menší z nich má nápis ten istý, čo mal onen tretí zvon roku 1882 v Budapešti liaty. Ku týmto dvom, hneď po požiari r. 1904 nadobudnutým zvonom pripojený bol tretí, roku 1908 tiež v Šoproni u Seltenhoferových synov uliaty, ako svedčí zápis v tomto protokole na strane 56. Z týchto troch zvonov pohltila svetová vojna (ktorá vypukla v posledných dňoch júla 1914 a trvala do konca októbra 1918) dva, veľký a malý. Na potreby vojny rekvirované boli už i zvony po cirkvách. Púchovskej Evanjelickej cirkvi 29. septembra 1916 dva zvony, dľa zápisnice o tom napísanej a podpísanej evanj. farárom Vladimírom Royom a vyslaným rekvirujúcim poverníkom Erichom Eihs-om, handsl. Ing-om.