Daniel Kováč

Pavel Peter Roy

Juraj Mošteňan

Životopis Petra Škodáčka

Ján Amos Komenský a Tradície na strednom Považí

Dejiny zboru od Holubyho

Mapa Hornotrečianskeo kontubernia

Starý Púchovský Evanjelický kalich

Dokument: Autobiografia Ludvíka Ladislava Zsambokrethyho

Dokument: História Cirkevného Zboru Púchov (autor Ľudovít Zsambokréthy)

Dokument: Životopis Juraja Matejku

Dokument: pred 130 rokmi

Rok vzniku zboru
Cirkevný zbor Púchov bol podľa púchovskej kroniky založený v roku 1560.
Zmeny existencie zboru s uvedením rokov
1560 – 1706, v roku 1706 dočasne zanikol pod vplyvom silnej protireformácie
1784 po tolerančnom patente bol zbor obnovený


Protireformácia a obdobie neskôr
Čo sa týka protireformácie, tak v roku 1709 sa prvý kostol (katolícky), ktorý používali protestanti dostal definitívne ku katolíkom. Od roku 1709 patrili púchovskí evanjelici do artikulárneho cirkevného zboru v Súľove. Po bitke na Bielej hore (1. pol. 17. st.) prišla do Púchova početná skupina českých a moravských exulantov z Jednoty bratskej. Vybudovali si Moravskú ulicu s vlastnou samosprávou. V tomto kostole potom zostal majstrovský oltár, ktorý si protestanti zhotovili v roku 1643. Tento oltár sa nachádzal už v rímskokatolíckom kostole do roku 1785. V tomto roku si ho potom evanjelici vyprosili od grófa Aspermonta do svojho druhého kostola. Za vojny nám boli potom zobrané organové píšťaly a dva zvony, takže ostal len jeden zvon. K Púchovu sa viažu dve obdivuhodné postavy: Jan Amos Komenský a Vladimír Roy. Komenský (1592 – 1670) biskup Jednoty bratskej navštívil mesto niekoľkokrát. Na jeho počesť bola po ňom pomenovaná ulica Komenského. Roy (1885 – 1936) tu pôsobil v rokoch 1912 – 1925 ako evanjelický farár. Na budove fary postavenej v roku 1904 je inštalovaná pamätná tabuľa s reliéfom V. Roya, druhá pamätná tabuľa pripomína pobyt J. A. Komenského v Púchove.

Stav v Púchove v roku 1883 podľa púchovskej kroniky
Počet duší 1539, počet narodených 66, zomrelých 60, sobášených 15, konfirmovaných 37, spovedníkov 2897, žiakov v škole 173.

Školstvo
O evanjelickej škole máme prvú informáciu od jej správcu až z roku 1921. No nachádzajú sa v nej aj informácie o predchádzajúcich rokoch. Žiaci, ktorí navštevovali túto školu sa učili všetci v jednej triede a delili sa na šesť ročníkov. Dochádzka do tejto školy sa postupne zlepšovala. Prvým učiteľom a správcom školy bol Juraj Botik, ktorý pôsobil v škole až do roku 1928. Po ňom nastúpil Juraj Matejka pod ktorého vedením sa škola postupne zvelaďovala. Juraj Matejka viedol aj spevokol a taktiež písal do cirkevných časopisov. So svojimi žiakmi sa zúčastňoval kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. V škole taktiež organizoval pre dospelých rôzne kurzy. Čo sa týka stavby školy, tak škola bola renovovaná v tridsiatich rokoch. Činnosť tejto školy ukončilo násilné poštátnenie cirkevného školstva v roku 1945.

Diakonia
- Detské opatrovateľské centrum Vladimíra Roya v Púchove najprv na Mládežnícka ul. 13 od augusta 2009 na Royovej 4
- otvorenie 2. októbra 2005
- Kapacita do 15 detí
- prvé detské jasle, ktoré ECAV vlastní a spravuje
- riaditeľka Elena Behrová

Kultúra
O tom, že cirkevný zbor Púchov v minulosti bol literárne činný svedčí časopis Evanjelický Púchov z roku 1946. Činnosť vydávania bola potom zastavená.
Cirkevný zbor vydáva od roku 2004 znovu časopis Evanjelický Púchov.